Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Outdoor Escape Steendorp: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Outdoor Escape Steendorp gevestigd te Clement d’Hooghelaan 27, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel btw. Nr; BE0737.998.269
 2. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een spel van Outdoor Escape Steendorp afneemt of die een offerte bij Outdoor Escape Steendorp heeft aangevraagd;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Outdoor Escape Steendorp;
 4. spel: het begeleide tablet spel, stadspel of spelprogramma dat door Outdoor Escape Steendorp is ontwikkeld;
 5. speler: de natuurlijke persoon die het spel speelt;
 6. spelmaterialen: de tablet en alle overige spelmaterialen die tijdens het spelen van het spel door Outdoor Escape Steendorp aan elk team van het spel ter beschikking wordt gesteld;
 7. begeleider: de medewerker van Outdoor Escape Steendorp die op locatie het spel begeleidt;
 8. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die Outdoor Escape Steendorp met de klant aangaat en op alle aanbiedingen en offertes van Outdoor Escape Steendorp.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Outdoor Escape Steendorp voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Outdoor Escape Steendorp vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6 Outdoor Escape Steendorp heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3 Aanbod en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Outdoor Escape Steendorp opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Outdoor Escape Steendorp haar aanbieding baseert. Indien de door de klant verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn, dan worden de extra kosten die Outdoor Escape Steendorp daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening gebracht.

3.3 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en offertes van Outdoor Escape Steendorp binden Outdoor Escape Steendorp niet.

3.4 Alle in een aanbieding, offerte of overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie en/of ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht, en mogen door de klant niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij Outdoor Escape Steendorp berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van Outdoor Escape Steendorp. Outdoor Escape Steendorp behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.

3.5 Indien Outdoor Escape Steendorp in het kader van een offertetraject voor de klant een spel heeft ontwikkeld en de klant de offerte van Outdoor Escape Steendorp afwijst, dan is het de klant uitdrukkelijk niet toegestaan het ontwikkelde spel, op welke wijze dan ook, te gebruiken, uit te voeren of aan derden kenbaar te maken. Handelt de klant in strijd met dit artikel, dan dient de klant alle schade aan Outdoor Escape Steendorp te vergoeden die Outdoor Escape Steendorp daardoor lijdt. Onder schade dient tevens te worden verstaan omzetverlies.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte heeft ondertekend en aan Outdoor Escape Steendorp heeft geretourneerd dan wel op het moment dat de klant op enige andere wijze akkoord is gegaan met het aanbod van Outdoor Escape Steendorp.

Artikel 5 Annulering

5.1 Annulering van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.

5.2 Bij annulering worden annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen:

 1. annuleert de klant de overeenkomst waarbij een spel op maat is gemaakt, dan worden de reeds gemaakte kosten op uur basis aan de klant in rekening gebracht;
 2. bij annulering tussen de 7 dagen en 2 werkdagen voor de uitvoeringsdatum: 25% van het geoffreerde bedrag;
 3. bij annulering op de dag van uitvoering of korter dan 2 werkdagen voor de uitvoeringsdatum: 75% van het geoffreerde bedrag.

5.3 Tot uiterlijk 2 werkdagen voor de uitvoeringsdatum zijn kleine wijzigingen toegestaan, mits minder dan 10% van opgegeven aantal en schriftelijk (via email of boekingsformulier) aan Outdoor Escape Steendorp doorgegeven.

5.4 Ongunstige weersomstandigheden op de dag van uitvoering geven de klant het recht de uitvoeringsdatum van de overeenkomst kosteloos te wijzigen onder de volgende woorwaarden: 1. Het weercijfer voor Steendorp op de uitvoeringsdatum op www.meteovista.be bedraagt 6 of minder. 2. De wijziging werd minstens 2 dagen voor de uitvoeringsdatum via mail aangevraagd.

De nieuwe uitvoeringsdatum wordt aan de hand van de beschikbare boekingslots en in overleg met beide partijen bepaald.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Outdoor Escape Steendorp zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

6.2 De klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

6.3 Outdoor Escape Steendorp heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

6.4 Outdoor Escape Steendorp heeft het recht het spelen van het spel op de overeengekomen uitvoeringsdatum af te lassen indien naar haar mening het spelen van het spel wegens van buitenkomende omstandigheden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, extreme weersomstandigheden of lokale overheidsmaatregelen, niet verantwoord of niet mogelijk is. In een dergelijk geval wordt met de klant in overleg getreden om een nieuwe datum voor het spelen van het spel overeen te komen. Het annuleren van het spel door Outdoor Escape Steendorp wegens van buitenkomende omstandigheden geven de klant niet het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren.

Artikel 7 Wijzigen van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 De eventuele meerkosten die voortvloeien uit het wijzigen van de overeenkomst worden aan de klant in rekening gebracht.

7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal TeemVR de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 8 Prijzen

8.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw. Tenzij anders vermeld.

8.2 Outdoor Escape Steendorp heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 9 Aantal spelers

9.1 Het spel kan enkel plaatsvinden indien er minimaal 2 spelers zijn.

9.2 Indien de klant na de totstandkoming van de overeenkomst het aantal spelers wenst te wijzigen, dan dient de klant daartoe schriftelijk een verzoek bij Outdoor Escape Steendorp in te dienen. Indien dit verzoek wordt gehonoreerd, dan wordt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en worden de eventuele extra kosten van de wijziging van het aantal spelers aan de klant kenbaar gemaakt. Indien het verzoek niet wordt gehonoreerd of indien het aantal spelers lager is dan het in eerste instantie overeengekomen aantal spelers, dan blijft het totale overeengekomen bedrag verschuldigd.

Artikel 10 Verplichtingen van de klant

10.1 De klant dient ervoor zorg te dragen dat de spelers van het spel tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden nakomen.

10.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Outdoor Escape Steendorp verstrekte gegevens en informatie.

10.3 Wordt het verrichten van diensten vertraagd door toedoen van de klant, dan is Outdoor Escape Steendorp gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant door te berekenen.

10.4 De klant is gehouden Outdoor Escape Steendorp onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

10.5 Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, dan is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, dan is de klant hiervoor aansprakelijk.

10.6 De klant vrijwaart Outdoor Escape Steendorp voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

10.7 De klant is verantwoordelijk voor handelingen van spelers. Kosten voortkomend uit de schade, vernielingen en/of diefstal aangericht door spelers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de klant betaald worden.

10.9 De klant zal geen handelingen tijdens het spelen van het spel verrichten die:

 1. in strijd zijn met de wet;
 2. de rechten van derden schenden;
 3. ethisch onverantwoord zijn.

Artikel 11 Begeleiding

11.1 De spelers zijn verplicht gedurende het spel de aanwijzingen en instructies van de begeleider op te volgen.

11.2 Wanneer tijdens het spel blijkt dat een speler fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dan kan de speler van verdere deelname worden uitgesloten. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Outdoor Escape Steendorp op vergoeding van eventuele schade.

11.3 Indien de klant of spelers tijdens het spel een vraag en/of klacht hebben, dan dienen zij zich te wenden tot de begeleider.

Artikel 12 Spelmaterialen

12.1 Gedurende het spel worden door Outdoor Escape Steendorp aan elk team van het spel spelmaterialen ter beschikking gesteld.

12.2 De spelmaterialen blijven te allen tijde eigendom van Outdoor Escape Steendorp.

12.3 Het is niet toegestaan veranderingen aan de spelmaterialen aan te brengen of om de spelmaterialen te repareren.

12.4 De speler mag de spelmaterialen enkel gebruiken overeenkomstig de door de begeleider gegeven instructies.

12.5 Indien de klant niet in staat is om, om welke reden dan ook, alle ter beschikking gestelde spelmaterialen na afloop van het spel aan Outdoor Escape Steendorp te retourneren, dan is de klant aan Outdoor Escape Steendorp een door Outdoor Escape Steendorp te bepalen schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de nieuwwaarde op basis van de op dat moment geldende verkoopprijs van de spelmaterialen.

12.6 De klant is vanaf het moment dat de spelmaterialen ter beschikking zijn gesteld aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van de spelmaterialen.

Artikel 13 Facturatie en betaling

13.1 Facturatie geschiedt vooraf. De betalingstermijn is 14 dagen. Het factuurbedrag dient in ieder geval 3 dagen voor aanvang van het spel te zijn voldaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

13.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn, dan is de klant vanaf de datum dat de vordering opeisbaar is de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40.

13.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Outdoor Escape Steendorp op de klant onmiddellijk opeisbaar.

13.4 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

13.5 Outdoor Escape Steendorp kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Outdoor Escape Steendorp verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verjaring

14.1 Outdoor Escape Steendorp kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

14.2 Outdoor Escape Steendorp is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het spelen van het spel, zoals verlies, beschadiging of diefstal van materiële goederen.

14.3 Outdoor Escape Steendorp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Outdoor Escape Steendorp is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.4 Outdoor Escape Steendorp is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, overlijden, schade of lichamelijk letsel die ontstaan zijn tijdens het spelen van het spel of voor eventuele boetes die aan de klant zijn opgelegd tijdens het spelen van het spel. Het spelen van het spel is geheel voor eigen risico. Indien de klant of een speler tijdens het spelen van het spel schade toebrengt aan zichzelf en/of aan derden, dan is de klant of de betreffende speler daar zelf verantwoordelijk voor. Outdoor Escape Steendorp kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

14.5 Outdoor Escape Steendorp is niet aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt door aanhouding door de politie en/of andere autoriteiten tijdens het spelen van het spel wegens het door de klant niet-naleven of vermeende niet-naleving van de wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de klant.

14.6 Outdoor Escape Steendorp is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gedrag van andere spelers.

14.7 Wijzigingen in plaatselijke omstandigheden, zoals een wijziging in een verkeerssituatie, kunnen er toe leiden dat het spel niet geheel gespeeld kan worden. Outdoor Escape Steendorp kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

14.8 Outdoor Escape Steendorp is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.9 Indien Outdoor Escape Steendorp aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Outdoor Escape Steendorp beperkt tot het aan de klant gefactureerde bedrag.

14.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Outdoor Escape Steendorp of haar ondergeschikten.

14.11 Alle aanspraken jegens Outdoor Escape Steendorp die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Outdoor Escape Steendorp zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

15.1 Outdoor Escape Steendorp is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en bij faillissement of surseance van betaling van de klant dan wel zijn onderneming.

15.2 Voorts is Outdoor Escape Steendorp bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden of op te schorten indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Outdoor Escape Steendorp op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Outdoor Escape Steendorp de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 16 Overmacht

16.1 Van overmacht aan de zijde van Outdoor Escape Steendorp is onder andere sprake indien Outdoor Escape Steendorp verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oproer, oorlog, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden, diefstal, ziekte of familieomstandigheden van de begeleider, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades en verkeersstoring.

16.2 Indien er sprake is van overmacht, dan zal Outdoor Escape Steendorp niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar verplichting tot uitvoering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel Outdoor Escape Steendorp als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

17.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Outdoor Escape Steendorp gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Outdoor Escape Steendorp zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Outdoor Escape Steendorp niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten

18.1 De intellectuele eigendomsrechten op door Outdoor Escape Steendorp bedachte, ontwikkelde of tot stand gebrachte ideeën, concepten, activiteiten, spellen en dergelijke zullen alleen bij Outdoor Escape Steendorp berusten.

18.2 Alle door Outdoor Escape Steendorp verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Outdoor Escape Steendorp worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

18.3 Het is niet toegestaan het spel (deels) te kopiëren, te reproduceren, te verkopen of op enige wijze commercieel belang te hebben bij de exploitatie van het spel of een spel dat daarvan afgeleid is.

18.4 Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Outdoor Escape Steendorp, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Outdoor Escape Steendorp daardoor lijdt. Onder schade dient tevens te worden verstaan omzetverlies.

18.5 Indien de klant daarvoor toestemming heeft gegeven, worden de foto’s van de klant die hij heeft gemaakt tijdens het spelen van het spel door Outdoor Escape Steendorp ter promotie van de spellen gebruikt. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken.

Artikel 19 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

19.1 Op elke overeenkomst tussen Outdoor Escape Steendorp en de klant is Belgisch recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Outdoor Escape Steendorp worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Outdoor Escape Steendorp gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Outdoor Escape Steendorp schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


Afdrukken   E-mailadres

Meer Evenementen